identyfikacja wizualna

poprawne kreowanie wizerunku marki pociąga za sobą konieczność spójności wszystkich materiałów graficznych i reklamowych jakimi posługuje się dana firma. rodzi się zatem potrzeba opracowania wspólnej szaty graficznej dla ogółu kojarzonych z firmą dokumentów / akcydensów, do których zaliczyć można wizytówki, papier listowy (firmowy), koperty, teczki, notesy czy gadżety

pod pojęciem identyfikacji wizualnej (CI – corporate identity) kryje się zbiór symboli i zasad posługiwania się nimi. do wspomnianego zbioru zalicza się logo, kolorystykę, czcionki i inne elementy wizualne w zależności od zastosowanej koncepcji graficznej. całość wspomnianych instrukcji tradycyjnie ujmuje się w postaci „księgi znaku” prezentującej wygląd i układ poszczególnych elementów graficznych na konkretnych nośnikach

posiadając księgę znaku, dysponujemy uniwersalnym narzędziem w kontaktach z drukarniami czy podwykonawcami, które zapewnia nam ujednoliconą linię graficzną dla większości materiałów firmowych i promocyjnych